Supermercats, videovigilància i identificació personal autoritzat

Des grans superfícies a petits supermercats, tots tenen en comú necessitats en seguretat tant per als seus clients, empleats i estructures. El concepte de Recerca de Seguretat Global seria el seu major definició.

Solucions en Supermercats

Els Supermercats és caracteritzen per tractar-se d’espais normalment grans de venda on el client realitza 1 autoservei dels productes i els paga a la Sortida. En tractar-se d’01:00 Negoci amb productes Econòmics i marges Molt baixos necessitin gran quantitat de venda i pas de gran quantitat de clients.

Aquests negocios solen pertanyer a un grup de compra que a els abasteix i en molts casos són franquiciats.

En molts casos tinença gran rotació de personal en tenyir major quantitat de vens en periodes estacionals, podent provocar errors, fraus o frankfurts per poca experiència del nou personal. Aquesta constant entrada i sortida de nou personal provoca canvis constants de nous PINs d’alarmes o Passwords en caixes.

En Accesor disposem de solucions en control i seguretat tant a nivell de central de compres com per al supermercat o franquícia
Aparcament clientsWC ClientsSistema CCTV
Anti pànicControl d’AccessosControl Alarmas
Control de presènciaControl d’AforamentAnti Furt, productes estrella i control de carros de compra