Les Noves mesures de Seguretat en Bancs, Caixes d’estalvi i Entitats de crèdit

El Ministeri de l’Interior posa en marxa les noves mesures de seguretat en bancs, caixes d’estalvi i entitats de crèdit.

DEPARTAMENT DE SEGURETAT
En tots els bancs, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit, hi haurà un departament de seguretat, que tindrà al seu càrrec l’organització i administració de la seguretat de l’entitat bancària o de crèdit.

Així mateix, aquestes entitats han de connectar amb una central d’alarmes pròpia o aliena dels sistemes de seguretat instal·lats als seus establiments i oficines, llevat que dificultats tècniques fessin impossible la connexió, en aquest cas podran ser obligades, pel temps en què persisteixi la impossibilitat tècnica , a la implantació del servei de vigilants de seguretat, amb personal pertanyent a empreses de seguretat.

MESURES DE SEGURETAT CONCRETES
En els establiments o oficines de les entitats de crèdit on es custodiïn fons o valors, han de ser instal·lats, en la mesura que sigui necessària en cada cas tenint en compte les circumstàncies enumerades a l’article 112 del Reglament de seguretat privada i el que estableix el Capítol II de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, per la qual es concreten determinats aspectes en matèria de mesures de seguretat, en compliment del Reglament de seguretat Privada:

  1. Equips o sistemes de captació i registre, amb capacitat per obtenir les imatges dels autors de delictes contra les persones i contra la propietat, comesos en els establiments i oficines, que permetin la posterior identificació d’aquells, i que hauran de funcionar durant l’horari d’atenció al públic, sense que requereixi la intervenció immediata dels empleats de l’entitat.
  2. Dispositius electrònics, amb capacitat per detectar l’atac a qualsevol element de seguretat física on es custodiïn efectiu o valors.
  3. Polsadors o altres mitjans d’accionament fàcil dels senyals d’alarma.
  4. Recinte de caixa d’almenys dos metres d’altura i que haurà d’estar tancat des del seu interior durant les hores d’atenció al públic, sempre que el personal es trobi dins del mateix, protegit amb blindatge antibala del nivell que es determini i dispositiu capaç d’impedir l’atac a les persones situades al seu interior.
  5. Control individualitzat d’accessos a l’oficina o establiment, que permeti la detecció de masses metàl·liques, bloqueig i ancoratge automàtic de portes, i disposi de comandament a distància per al desbloqueig del sistema en cas d’incendi o catàstrofe, o porta d’emergència complementària, detectors de presència o sòcols sensibles en via de sortida quan s’utilitzi el sistema de doble via, i blindatge que es determini.
  6. Cartells o altres sistemes d’informació d’anàloga eficàcia, anunciadors de l’existència de mesures de seguretat amb referència expressa al sistema d’obertura automàtica retardada i, si escau, al sistema permanent de captació d’imatges.

Els establiments i oficines de crèdit situades en localitats amb població inferior a deu mil habitants, i que a més no comptin amb més de deu empleats, estaran exceptuades de l’obligació d’implantar les mesures de seguretat enumerades sota els paràgrafs 4) i 5) de l’apartat anterior.

En les restants oficines o establiments, les entitats han d’instal·lar, si escau, una de les dues mesures de seguretat incloses sota els paràgrafs 4) i 5) de l’apartat A, podent optar voluntàriament per qualsevol d’elles. No obstant això, a petició de l’entitat interessada, i sentint a la representació dels treballadors que ha d’expressar el seu parer dins d’un termini de deu dies, podrà autoritzar la substitució de qualsevol d’aquestes mesures per la implantació del servei de vigilants.

Fragment “Medidas de seguridad en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito, por Ministerio del Interior (24/10/2008)”
Font: www.belt.es