Quant temps fa falta per amortitzar un control d’accessos?

,

Quant temps fa falta per amortitzar un control d’accessos?

control de accesos en edificios

Si vostè és responsable d’una organització i es planteja la necessitat d’instal·lar un sistema de Control d’Accessos respondre a aquestes 10 preguntes poden ajudar a prendre una decisió:

1-Té diverses portes tancades amb clau?

2-Necesita que aquestes portes o algunes d’elles romanguin tancades durant la jornada laboral?

3-El seu personal utilitza claus per poder realitzar el seu treball?

4-El seu personal utilitza diferents tipus de claus segons el seu treball?

5-Té problemes per pèrdua, còpies o préstec de claus?

6-És interessant saber qui ha entrat, on hi ha quina hora?

7-És interessant restringir el pas segons dia, horari o grup?

8-Vol registrar les sortides no autoritzades en horari laboral?

9-Vol localitzar el personal dins de l’edifici?

10- Vol registrar o rebre avisos per passades o usos incorrectes de les portes?

 

Si les seves respostes són afirmatives només en les 5 primeres preguntes, és probable que la seva solució sigui un Control d’Accessos Autònom.

Si les seves respostes són afirmatives en les 5 primeres preguntes i en alguna de les 5 següents us aconsellem un Control d’Accessos ON-Line.

Per quines raons és aconsellable un control d’accessos?

control de accesos

És important implicar el personal des d’un inici del motiu de la implantació d’un sistema de control d’accessos.

Un sistema de control d’accessos permet el pas de les persones autoritzades

D’aquesta manera evitem moltes de les incidències per mal ús o sabotatge del sistema.

Normalment el sistema s’instal·la no per al “Control” si no per a la “Ordenació” de les persones que circulen dins de l’organització.

El sistema controla cada porta per tots els casos possibles d’autorització o negació, mostrant cada esdeveniment en temps real i emmagatzemant per a un posterior anàlisi.

Podem vincular el funcionament normal del Control d’Accessos amb altres sistemes com clima, alarmes, CCTV, pàrquing, ascensors … permetent un major aprofitament de les seves funcionalitats.

Podem utilitzar la fitxa de cada usuari per crear una completíssima base de dades actualitzada que permet utilitzar per a altres aplicacions, fins i tot per al control de visites, convertint-se en una eina perfecta per al departament de Seguretat o per al Pla d’Evacuació ja que el sistema indica en cada moment qui està dins de l’edifici.

control de visitas

Un dels arguments que s’estudien en plantejar un projecte de Control d’Accessos, a part d’una solució de seguretat, és el cost i quant temps es pot amortitzar.

Exemple:

En una mitjana o gran organització on hi hagi un nombre important de portes controlades (de 16 a 200) i on el personal passi diàriament en moltes d’elles, en utilitzar un sistema de claus mecàniques cal decidir si utilitzarem bombins amb clau mestra o clau individual.

En qualsevol de les decisions normalment el personal acaba portant un grapat de claus que poden oblidar o extraviar. D’altra banda no tenim la certesa que no s’hagin fet còpies o prestat a altres companys.

El cost d’instal·lar els bombins, les còpies de les claus i el repartiment d’aquestes té un cost aproximat de:

 

PARTIDA Per Porta 25 Usuaris
Unitats Preu
Bombí mecànic TE5 1 33,45 33,45 €
Clau mecànica x25 25 2,8 70,00 €
Instal·lació i repartiment de claus 1 50 50,00 €
TOTAL 153,45 €

El cost d’instal·lar un sistema de Control d’Accessos ON-Line té un cost aproximat de:

PARTIDA Per Porta 25 Usuaris Unitats Preu
Part central+Software 1 350 350,00 €
Lector proximitat 1 145 145,00 €
Pestell elèctric 1 35 35,00 €
Treballs d’instal·lació 1 70 70,00 €
TOTAL 600,00 €

*El cost de la targeta, a l’utilitzar-se per totes les portes, no és significatiu.

Per cada 4 canvis de bombí per pèrdua de claus.

Cost canvi
Ocasions TOTAL
Extraviar d’una clau en 4 ocasions 153,45 € 4 613,80 €

Puertas