Educació secundària sense riscos

INSTITUTS

 • Als instituts d'educació secundària són recurrents els problemes de seguretat relatius a robatoris, vandalisme, absentisme i casos d'assetjament. Per evitar-los és necessari instal·lar sistemes de control d'accés i mesures de seguretat que assegurin el correcte desenvolupament de l'activitat educativa i la integritat d'alumnes i professors.

  Instituts

Els instituts d’educació secundària acullen alumnes preadolescents d’entre 12 i 16 anys que en moltes comunitats autònomes no està permès que abandonin l’edifici durant l’esbarjo, al menys fins cursar el segon cicle d’ESO. Tot i això, a l’tractar-se d’centres amb un elevat nombre d’estudiants i professors, el flux de persones per les seves instal·lacions afavoreix que s’absentin de centre alumnes sense permís, puguin passar desapercebuts intrusos, es duguin a terme actes vandàlics i robatoris.

Encara que gairebé tots els instituts compten amb mesures de seguretat dissuasives com tanques o reixes, la instal·lació de sistemes de control d’accés evita l’entrada i sortida de persones no autoritzades i proporciona informació a temps real de totes les persones presents a l’institut -amb seus horaris exactes d’entrada i sortida-, facilitant possibles evacuacions en cas d’emergència. Així responsables de seguretat saben en tot moment quins alumnes estan a l’institut i els pares tenen la certesa que els seus fills no abandonen el centre llevat que ells els hagin autoritzat amb un permís especial.

Els robatoris d’equips tecnològics i efectes personals de membres de el centre es minimitzen substancialment amb la instal·lació de portes, torns i portells que només s’obren amb un identificador personal que autoritza o denega l’accés a les zones d’institut on hi ha material de valor com a sales d’informàtica, laboratoris o sales TIC.

Evitar actes vandàlics s’aconsegueix amb alarmes i càmeres de seguretat que faciliten la detecció a temps de possibles infraccions i proporcionen proves per poder identificar els culpables. Tots dos sistemes es programen perquè operin fora de la jornada lectiva, protegint així la privacitat dels alumnes i personal docent. Només quan hi ha evidències d’assetjament o agressions entre alumnes es pot autoritzar l’ús dels sistemes de videovigilància en horari lectiu com a mesura preventiva justificada.

És molt important la redacció d’un Pla de Seguretat elaborat a la mida de cada institut, que reculli tots els aspectes relacionats amb la seguretat de l’edifici, patis i instal·lacions esportives que són utilitzats pels alumnes.

MESURES DE SEGURETAT RECOMANADES PER A INSTITUTS

 • Elements volumètrics anti intrusió en els edificis.
 • Sistema de CCTV amb càmeres de seguretat situades en zones de risc. S’instal·len quan no hi ha cap alternativa per aconseguir resultats similars, sempre causant el menor perjudici possible als drets dels menors. Impliquen la instal·lació obligatòria d’un distintiu que informi de l’existència de càmeres i la posada a disposició dels afectats dels impresos que preveu la Llei Orgànica 15/1999.
 • Sistema de control d’accés a l’entrada principal, oficines i dependències on hi ha material de valor. Lectors, torns i portells concedeixen el pas a professors, personal i alumnes -evitant suplantacions d’identitat i controlant les entrades i sortides- a través d’un identificador personal que pot ser una targeta, polsera, codi o empremta dactilar.
 • Sistema de detecció d’incendis amb les seves alarmes pertinents.
 • Torns i panys gestionats amb targetes intel·ligents.
 • Sortides d’emergència. Han de assegurar una evacuació ràpida i efectiva de l’institut davant d’una emergència. Estan programades per desbloquejar-se en cas d’alarma.
 • Dispositius perimetrals. Murs, tanques de seguretat i absència d’elements que facilitin l’escalada.
 • Programari únic. Integra els senyals de tots els sistemes d’alarmes, control d’accés, videovigilància, incendis i intrusions en una mateixa plataforma digital, com Amadeus 5, que proporciona als responsables de seguretat informació en temps real de la seguretat de l’institut. A través d’una interfície gràfica amb una usabilitat molt senzilla, la plataforma permet donar resposta ràpida a les diferents alarmes i resoldre els problemes a temps.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A INSTITUTS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i capacitat de cada centre.

 • Control de presència
 • Control d’ascensors
 • Control d’errants
 • Sistemes de videovigilància i CCTV
 • Sistemes anti intrusió
 • Sistemes anti pànic

En Accesor tenim una àmplia experiència en el disseny de sistemes de seguretat per a instituts. Analitzem els riscos i singularitats de cada centre per poder assessorar i subministrar els controls d’accés i sistemes de seguretat més avançats adaptats a les característiques estructurals de cada edifici, la seva ubicació i nombre d’alumnes.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A INSTITUTS

Fes click per conèixe’ls.

ORDRE D‘EVACUACIÓ DE CENTRES DOCENTS D’EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL -PER EL MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA-

Segons l’Ordre de 13 de novembre de 1984, sobre exercicis pràctics d’evacuació d’emergència en centres públics d’EGB, Batxillerat i Formació Professional, tots els centres públics docents referits dependents de l’Ministeri d’Educació i Ciència de dur a terme pràctiques d’evacuació dels edificis, que s’efectuaran durant els tres primers mesos de l’any acadèmic, d’acord amb les instruccions que figuren en l’annex a la citada Ordre.

Per a això, es reuniran tots els professors amb l’antelació suficient per elaborar el pla a seguir, d’acord amb les característiques arquitectòniques de l’edifici, preveure les incidències de l’operació, planificar els fluxos de sortida, determinar els punts crítics de l’edifici, les zones exteriors de concentració d’alumnes i les sortides que es vagin a utilitzar i quina d’elles es considera bloquejada a l’efecte de l’exercici.


INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN SIMULACRE D’EVACUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN CENTRES ESCOLARS