Seguretat en pro de la infància

LLARS D’INFANTS

 • Una llar d’infants ha de complir uns requisits bàsics de seguretat que aportin tranquil·litat a les famílies i garanteixin la idoneïtat de les instal·lacions. Han de ser espais que permetin una vigilància fàcil per part de personal educatiu i les seves característiques tècniques han de contribuir a el desenvolupament infantil.

En les llars d’infants els espais i sistemes de seguretat han d’estar adaptats a la seguretat dels seus petits usuaris i fomentar el correcte desenvolupament de les seves habilitats cognitives, psicològiques i motrius. Bàsicament han de complir aquests requisits:

 • Ser diàfans, amplis i interrelacionats.
 • Tenir una correcta ventilació i ser assolellats.
 • La disposició de l’espai ha de fer possible l’aplicació dels plantejaments pedagògics de centre.
 • Ser accessibles i segurs.

És molt important que comptin amb un pla d’evacuació assajat per tots els membres de l’equip pedagògic; un rigorós sistema anti incendis; tanques exteriors segures per als nens que evitin la seva fugida i a el mateix temps l’entrada d’intrusos; i un sistema d’obertura i tancament de portes que els petits no puguin manipular per ells mateixos.

L’Associació Nacional de Seguretat Infantil recull en el seu decàleg la normativa que haurien de complir tots els centres infantils d’entre 0 i 3 anys:

 1. Zona de seguretat: espai comprès entre el sòl i 1,20 m d’alçada de tota la instal·lació i els seus accessos on no hi ha d’haver elements perillosos accessibles als nens.
 1. Accessos: la delimitació de centre i el control d’accessos ha de preservar la seguretat dels menors, protegint-los de estranys i d’elements que puguin causar-los accidents. Per exemple, les tanques delimitadores no poden ser escalables ni tenir una distància entre barrots superior a 10 cm.
 1. Instal·lacions generals: sòls lleugerament tous; parets amb proteccions; portes que evitin l’accessibilitat a la manipulació infantil però que facilitin l’accés de l’adult en cas d’emergència amb manetes situades a 1,40 m d’alçada; finestres inaccessibles a la manipulació infantil i a l’escalada; escales i desnivells salvables per als nens; endolls amb proteccions infantils quan no se situïn per sobre de la zona de seguretat; dispositius electrònics i cables per sobre d’aquesta zona.
 1. Instal·lacions específiques: totalment accessibles i amb espais connectats on els puericultors no perdin el contacte visual amb el grup.
 1. Equipaments: pensats per als menors als quals van destinats.
 1. Auditoria de riscos infantils: realitzada per professionals i el derivat informe amb les solucions precises en funció de la prioritat de el risc.
 1. Pla de manteniment: establert sota criteris preventius i pal·liatius segons les prioritats.
 1. Formació: el personal de centre infantil ha de rebre formació de prevenció de riscos.
 1. Pla d’autoprotecció: ha de comptar amb la implicació de tot el personal sota els preceptes de probables emergències i sempre en funció de les característiques dels nens.
 1. Via pública: tots els nens que viatgen amb cotxe han d’anar en un Sistema de Retenció Infantil (SRI) homologat al seu pes i talla i per a això necessiten espais exteriors on els adults puguin entrar-o treure’ls de la cadira de forma segura. Els espais públics han de comptar amb senyalització que informin els conductors que es troben en un espai freqüentat per menors.

NECESSITATS DE CONTROL D‘ACCESSOS I SEGURETAT EN LLARS D’INFANTS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i capacitat de cada llar d’infants o escola bressol.

 • Control d’accessos
 • Sistemes de localització de personal
 • Sistemes anti intrusió
 • Sistemes anti pànic
 • Sistemes anti incendis
 • Sistema de gestió de càtering
 • Gestió de claus
 • Pla d’evacuacions
 • Protecció perimetral

L’equip d’especialistes en seguretat d’Accesor realitza projectes a mida per a llars d’infants després d’analitzar les característiques de les seves instal·lacions, el nombre de nens que acull i els riscos de seguretat a què estan exposats.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A LLARS D’INFANTS

Fes click per conèixe’ls.