Preparats per un 10 en seguretat

CENTRES DE FORMACIÓ

 • En els centres de formació coincideixen alumnes menors d’edat amb alumnes majors de 18 anys que estan cursant mòduls superiors. Per a una bona gestió de la seguretat de tots dos, que no vulneri els drets dels menors, és imprescindible que els controls d’accés siguin tecnològicament avançats.

  Centros de formación

Un centre de formació és un establiment, públic o privat, de caràcter permanent, que compta amb els mitjans tècnics, materials i humans necessaris per impartir formació d’alguna de les especialitats incloses en el Fitxer d’Especialitats Formatives de el Servei Públic d’Ocupació Estatal que poden ser:

 • Especialitats de l’oferta de formació formal: condueixen a l’obtenció de certificats de professionalitat (a Espanya hi ha 583 especialitats formatives actualment).
 • Especialitats de l’oferta de formació no formal: no estan vinculades a certificats de professionalitat i condueixen a un diploma acreditatiu o a un certificat d’assistència.

En els centres de formació dels principals problemes de seguretat són els relatius a robatoris, vandalisme i absentisme d’alumnes menors d’edat. Per evitar-los, cal instal·lar sistemes de control d’accés i mesures de seguretat que garanteixin el correcte desenvolupament de l’activitat educativa i la integritat d’alumnes, professors i béns.

La instal·lació de sistemes de control d’accés evita l’entrada i sortida de persones no autoritzades i proporciona informació a temps real de totes les persones presents en el centre -amb els seus horaris exactes d’entrada i sortida-, facilitant possibles evacuacions en cas d’emergència. Així, els responsables de seguretat saben en tot moment quins alumnes són al centre i els pares de menors tenen la certesa que els seus fills no abandonen el centre llevat que ells els hagin autoritzat amb un permís especial.

Els robatoris d’equips tecnològics i efectes personals de membres de el centre es minimitzen substancialment amb la instal·lació de portes, torns i portells que només s’obren amb un identificador personal que autoritza o denega l’accés a les zones on hi ha material de valor, com sales de informàtica, laboratoris o sales TIC.

És important la redacció d’un Pla de Seguretat elaborat a la mida de cada centre, que reculli tots els aspectes relacionats amb la seguretat de l’edifici i instal·lacions.

REQUISITS QUE HA DE COMPLIR UN CENTRE DE FORMACIÓ

 • Reunir les condicions higièniques, acústiques d’habitabilitat i seguretat exigides en la legislació vigent.
 • Disposar de lavabos i serveis higienicosanitaris per a homes i dones.
 • Complir amb els requisits exigits en matèria de prevenció de riscos laborals i disposar d’un Pla de Prevenció dels mateixos.
 • Les aules de teoria han de tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats per alumne/a, per a un màxim de 20 i un mínim de 10 alumne/es.
 • Les aules de teoria han de tenir un mobiliari mínim adaptat a les condicions de l’alumnat, a més de l’mobiliari per al docent i elements auxiliars.
 • Les aules de pràctiques han de tenir una superfície adequada a les exigències tècniques de cada especialitat.
 • Els llocs on es desenvolupin les accions formatives han de tenir exposats, en lloc visible, un cartell o placa identificativa segons es determini en la normativa o instruccions emeses al respecte.
 • Sobre els requisits mínims dels espais, instal·lacions i equipaments s’està al que disposen els programes formatius de les especialitats formatives o en els reials decrets que regulen cada un dels certificats de professionalitat.
 • S’exigeix ​​una aula per especialitat, excepte per a aquelles especialitats que siguin afins, tot i ser de famílies professionals diferents, i puguin impartir amb els mateixos mitjans.
 • Espais comuns diferenciats i aïllats per secretaria, despatx de direcció i sala de professors, en els quals poden desenvolupar activitats de coordinació, amb una superfície mínima de 30 metres.
 • Disposar de personal suficient que garanteixi les tasques de gestió administrativa, vigilància i manteniment.

SISTEMES DE SEGURETAT RECOMANATS PER A CENTRES DE FORMACIÓ

 • Sistema de control d’accés a l’entrada principal, oficines i dependències on hi ha material de valor. Lectors, torns i portells concedeixen el pas a professors, personal i alumnes -evitant suplantacions d’identitat i controlant les entrades i sortides- a través d’un identificador personal que pot ser una targeta, polsera, codi o empremta dactilar.
 • Sistema de CCTV amb càmeres de seguretat instal·lades en zones d’alt risc. S’aplica quan no hi ha cap alternativa per aconseguir resultats similars, sempre causant el menor perjudici possible als drets dels menors. Implica la instal·lació obligatòria d’un distintiu que informi de l’existència de càmeres i la posada a disposició dels afectats dels impresos que preveu la Llei Orgànica 15/1999.
 • Sistema de detecció d’incendis amb les seves alarmes pertinents.
 • Torns i panys gestionats amb targetes intel·ligents.
 • Sortides d’emergència. Han de assegurar una evacuació ràpida i efectiva de centre davant d’una emergència. Estan programades per desbloquejar-se en cas d’alarma.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT PER A CENTRES DE FORMACIÓ

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i capacitat de cada centre.

 • Control de presencia
 • Control d’ascensors
 • Control d’errants
 • Sistemes de videovigilància i CCTV
 • Sistemes anti intrusió
 • Sistemes anti pànic

A Accesor estem especialitzats en el disseny de sistemes de seguretat per a centres de formació. Després d’avaluar els riscos i singularitats de cada centre oferim l’assessorament necessari i subministrem els controls d’accés i sistemes de seguretat més avançats adaptats a les característiques estructurals de cada edifici.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A CENTRES DE FORMACIÓ

Fes click per conèixe’ls.

ORDRE D‘EVACUACIÓ DE CENTRES DOCENTS D’EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL -PER EL MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA-

Segons l’Ordre de 13 de novembre de 1984, sobre exercicis pràctics d’evacuació d’emergència en centres públics d’EGB, Batxillerat i Formació Professional, tots els centres públics docents referits dependents de l’Ministeri d’Educació i Ciència de dur a terme pràctiques d’evacuació dels edificis, que s’efectuaran durant els tres primers mesos de l’any acadèmic, d’acord amb les instruccions que figuren en l’annex a la citada Ordre.

Per a això, es reuniran tots els professors amb l’antelació suficient per elaborar el pla a seguir, d’acord amb les característiques arquitectòniques de l’edifici, preveure les incidències de l’operació, planificar els fluxos de sortida, determinar els punts crítics de l’edifici, les zones exteriors de concentració d’alumnes i les sortides que es vagin a utilitzar i quina d’elles es considera bloquejada a l’efecte de l’exercici.


INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN SIMULACRE D’EVACUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN CENTRES ESCOLARS